Skolestart hos os

Der er også plads til dig i Læringshuset. På denne side kan du læse mere om skolestart hos os.

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Dit skolevalg

Vores børn er det mest dyrebare og livgivende, vi har. At vælge skole til dit barn er derfor en af de største beslutninger, du skal tage på dit barns vegne som forældre. Det er et valg, der har betydning for resten af barnets liv både fagligt og socialt. Det er også et valg, der betyder noget for det fælles samfund, vi alle er en del af, og de værdier, det bygger på nu og i fremtiden.

Læringshuset i Nærheden er din lokale folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Skolen tilbyder et højt fagligt niveau. Gennem innovative læringsforløb med fokus på det 21. århundredes kompetencer arbejder eleverne på tværs af fagene med realistiske opgaver fra virkeligheden i samarbejde med omverdenen. I kombination giver det den bedste kvalitet og størst mulig effekt på elevernes motivation, trivsel og læring. Samtidig med at det ruster dem til mere uddannelse og livslang læring i et foranderligt og højteknologisk samfund.

Vi glæder os til at byde dit barn velkommen i Læringshuset.

(artiklen fortsætter under billedet)

Herunder kan læse mere omkring skolestart hos os

Velkommen til folkeskolen

Den danske folkeskole bygger på mange års traditioner og har gennem mange årtier været under løbende udvikling, så den hele tiden lever op til folkeskolens formål. De nuværende formål bygger på, at alle børn skal have lige muligheder for uddannelse, og at folkeskolen samtidig skaber rammerne for det enkelte barns egen unikke udvikling.

Du kan læse mere om grundskolen på Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal emu.dk.

Første step

Før dit barn kan starte i 0. klasse i Læringshuset eller skifte skole til Læringshuset, skal du indskrive dit barn på skolen. Indskrivning i 0. klasse sker på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk. Indskrivning i en eksisterende klasse sker gennem en indskrivningssamtale med skolen. Du finder skolens kontaktoplysninger under Kontakt os

 

Frit skolevalg

Dit barn kan godt starte i Læringshuset, selvom I ikke har bopælsadresse i skoledistriktet. Det frie skolevalg betyder, at I som forældre har mulighed for at vælge en anden skole end distriktsskolen. Det betyder dog ikke, at jeres barn er sikker på at få en plads på en skole uden for distriktet. Reglerne er:

 • Elever bosiddende i distriktet har krav på at blive optaget på distriktsskolen - med mindre I på et tidligere tidspunkt har fravalgt distriktsskolen
 • Elever kan blive optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads

Hvis en skole får ansøgninger fra flere elever bosiddende uden for distriktet, end der er plads til, optages elever efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

 • De der har søskende på skolen (søskendekriteriet)
 • De der bor nærmest skolen (afstandskriteriet)

Den enkelte skole kan i særtilfælde og ud fra pædagogiske hensyn give et afslag til en elev, selv om der er plads på den ønskede skole inden for de rammer, der er fastsat. Tjek hvilken skole, der hører til din bopælsadresse, på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk

(artiklen fortsætter under artiklen)

Rebus

Overgange i børn og unges liv

I Høje-Taastrup Kommune skal alle børn og unge opleve sammenhæng og helhed fra dagtilbud til grundskole og fra grundskole til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse. I samarbejdet om overgange tager vi udgangspunkt i disse fire fælles principper:

 • Kvalitet og sammenhænge i samarbejdet om overgange
 • Overlevering af relevant viden
 • Barnets/den unges trivsel, læring og plads i fællesskabet
 • Forældrene inddrages ligeværdigt og respektfuldt i samarbejdet

Du finder en uddybning af de fire principper på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk.

(artiklen fortsætter under billedet)

Gode klassekammerater

Førskole og SFO

Dit barn begynder i Læringhusets SFO i april forud for skolestarten i august. Børnene har medbestemmelse på deres tid, dag og aktiviteter i SFO'en, og læring, leg, fællesskaber og venskaber er vigtige elementer i dagligdagen. Derudover tilbyder SFO´en spændende værksteds- og udeaktiviteter.

Læs mere om SFO, herunder indmeldelse og forældrebetaling, i Høje-Taastrup Kommune på kommunens hjemmeside htk.dk.

 

0. klasse

0. klasse er en obligatorisk del af skolen, som retter sig mod at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv. Undervisningsministeriet har udarbejdet fælles mål for arbejdet i 0. klasse. De fælles mål tilkendegiver, hvad børnene skal lære. Børnenes læring er bygget op om seks kompetenceområder:

 • Sprog
 • Matematisk opmærksomhed,
 • Naturfaglige fænomener
 • Kreative og musiske udtryksformer
 • Krop og bevægelse
 • Engagement og fællesskab

De obligatoriske emner er:

 • Færdselslære
 • Uddannelse og job
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Eleverne i 0. klasse har timer svarende til ca. 30 timer ugentligt.

(artiklen fortsætter under billedet)

Elev løser opgaver på sin enhed

Skolestart i 0. klasse i Læringshuset

Skolestarten i 0. klasse er begyndelsen på en helt ny og anderledes hverdag for dit barn. Når dit barn starter i Læringshuset, møder I en skole, der bygger på traditioner og som udvikles i sammenspil mellem en række forskellige aktører. Det handler derfor om hurtigt at falde ind i skolens hverdag, og det gør barnet nu en gang bedst, ved at blive en del af den på lige fod med de andre elever.

Når dit barn starter i skole, sker der flere store forandringer. Der er nye udfordringer, og dit barn skal indgå i nye sociale relationer i uvante rammer. Det er derfor vigtigt, at dit barn får et godt indtryk af alt det nye, og du er som forælder med til at hjælpe dit barn i gang med en god start på skolelivet.

 

Samarbejde og kultur

Der er en række faktorer, som har særlig betydning for, at et barn får en positiv oplevelse af overgangen mellem dagtilbud og skole. Disse faktorer er blandt andet:

 • Et tæt samarbejde mellem lærerne, pædagogerne og forældrene, hvor den nærhed, der er i forældresamarbejdet i daginstitutionen, fortsættes ind over skolestarten
 • At barnet lærer skolens kultur, det vil sige de nye sociale regler og normer, at kende, så de får en oplevelse af at høre til og undgår at føle sig udenfor fællesskabet

Du kan som forælder være med til at støtte op om dit barns overgang til skolen og fritidstilbuddet ved at have en god kontakt til lærerne og pædagogerne. Du kan også hjælpe dit barn med at lære at begå sig i de nye rammer, som har andre sociale regler og forventninger, ved at snakke om det med dit barn. Derudover har vi 10 tips til, hvordan du kan være med til at skabe en sund klassekultur:

 • Deltag aktivt i klassens sociale liv
 • Lær de andre forældre at kende
 • Vær åben overfor alle børn i klassen
 • Anerkend dit barns ret til selv at vælge sine venner
 • Tal aldrig negativt om de andre børn eller deres forældre
 • Lad dit barn invitere mange forskellige venner hjem
 • Inviter også børn, der har brug for at blive inddraget
 • Tillad dit barn at lege hjemme hos andre
 • Lær dit barn, at venner er dyrebare og skal behandles godt
 • Snak med de andre forældre om Forældrefiduser (forældrefiduser.dk)

(artiklen fortsætter under billedet)

Elever løser opgaver på computer

Skolestart i eksisterende klasse i Læringshuset

Skolestarten i en eksisterende klasse er begyndelsen på en helt ny og anderledes hverdag for dit barn, hvor selve det at gå i skole er ikke nyt. Der er dog tale om en ny skole, som bygger på andre traditioner og som udvikles i sammenspil mellem andre forskellige aktører. Det handler derfor om hurtigt at falde ind i den nye skoles hverdag, og det gør man nu en gang bedst, ved at blive en del af den på lige fod med de andre elever.

Når dit barn starter i skole, sker der flere store forandringer. Der er nye udfordringer, og dit barn skal indgå i nye sociale relationer i uvante rammer. Det er derfor vigtigt, at dit barn får et godt indtryk af alt det nye, og du er som forælder med til at hjælpe dit barn i gang med en god start på skolelivet.

 

Samarbejde og kultur

Der er en række faktorer, som har særlig betydning for, at et barn får en positiv oplevelse af overgangen fra skole til skole. Disse faktorer er blandt andet:

 • Et tæt samarbejde mellem lærerne
 • At barnet lærer skolens kultur, det vil sige de nye sociale regler og normer, at kende, så de får en oplevelse af at høre til og undgår at føle sig udenfor fællesskabet

Du kan som forældre også hjælpe dit barn med at lære at begå sig i de nye rammer, som har andre sociale regler og forventninger, ved at snakke om det med dit barn. Derudover har vi har nogle gode råd, som du kan give videre til dit barn, der skal starte i en eksisterende klasse:

 • Fang nogen at hænge ud med i klassen, inden du går ud til frikvarteret - så undgår du at gå rundt alene
 • Tag ja-hatten på og vær åben og glad - det er en af de vigtigste ting, du kan gøre for at få nye venner
 • Stil spørgsmål til dine nye klassekammerater - på den måde virker du interesseret i at lære dem bedre at kende
 • Meld dig til elevrådet, dukseordningen i klassen eller til at tage kage med, hvis der kageordning - så virker du proaktiv, og de andre får et godt førstehåndsindtryk af dig
 • Husk du ikke er alene. Måske er der andre nye i klassen eller nogen, som er kommet til klassen på et senere tidspunkt - på den måde har I noget at være fælles om
Vi ses i Læringshuset