Undervisningen

Læringshuset er en ny måde at lave skole på. Her udfordres det konventionelle dannelsesbegreb og undervisning i fremtidens kompetencer muliggøres gennem naturlig leg og indlæring.

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Moderne og givende undervisning

Vores børn og unge bliver mødt med den mest moderne og givende undervisning, som bygger på en motiverende tilgang til læring med en høj grad af teknologi, når Læringshuset i Nærheden står klar i skoleåret 2021-2022. Et hus, der trækker byen ind i skolen og skolen ud i byen.

Læringshuset er den første skole i Danmark, hvor arkitektur, pædagogik og læring er udviklet i tæt samspil med fokus på fremtidens kompetencer. Et hus, hvor børn og unge får lov til at lege, bygge, problemløse og ideudvikle i veltilrettelagte læringsforløb. Et hus, hvor børnenes og de unges iboende nysgerrighed og skabertrang tages alvorligt og plejes hele vejen op gennem deres skolegang.

Læringshuset er en science skole, hvor eleverne arbejder undersøgende med fokus på naturvidenskab og teknologi, og hvor fagene arbejder sammen i forløb omkring virkelighedstro og innovative projekter og værktøjer. Et hus, der minder mere om et designlaboratorium end en traditionel skole, hvor entreprenørskab og kreativitet er nogle af grundpillerne.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål om undervisningen, Samarbejde med os eller lignende.

(artiklen fortsætter under billedet)

Fakta fra matematik-faget

Arkitekturen understøtter undervisningen

Arkitekturen og faciliteterne i Læringshuset stimulerer elevernes fordybelse, idérigdom og skabertrang.

Designet sikrer eleverne tilhørsforhold og arbejdsro med hjemmeområder og små nicher med plads til ro og fordybelse, samtidig med at de inspireres og får pirret deres nysgerrighed og læringslyst af maker spaces, faglige laboratorier og fremvisnings- og samarbejdsrum i forskellige størrelser. En slags faglokaler, hvor flere fag kan spille sammen samtidig. Byggeriet indeholder desuden en idrætshal.

Derudover fungerer en del af skolens stueetage som et udstillingsrum, der inviterer omverdenen ind til Åben Skole samarbejder og præsentationer af projekter og produkter.

På den måde bryder Læringshuset fuldstændigt med den traditionelle skole. Bygningen i sig selv er et læringsværktøj, der kan inspirere og vække nysgerrigheden hos brugerne, uanset alder og baggrund, samtidig med at det er fleksibelt, så Læringshuset også i fremtiden kan understøtte nye læringsstile.

(artiklen forsætter under billedet)

Herunder kan du læse mere om, hvad vi har fokus på i undervisningen

Et foranderligt og højteknologisk samfund

Vi lever i en verden fyldt med forandring. Måderne vi er sammen på, arbejder på og lever på forandrer sig hastigt. Børn og unge, der går i skole i dag, kommer i fremtiden til at skulle indgå i et liv og arbejdsmarked, som er meget anderledes end det, vi kender nu.

Læringshuset imødekommer fremtidens tendenser, samtidig med vi opfylder folkeskolens formål, når vores børn og unge får mulighed for at skabe deres fremtid og den verden, de er en del af, blandt andet gennem projektbaseret undervisning. Eleverne skal i højere grad lære fagene ved at bruge dem. Det skal gøre det sjovere og mere spændende og lærerigt at gå i skole.

(artiklen fortsætter under billedet

Projektbaseret undervisning

Eleverne skal blive dygtige både til skolens fag og til nogle af de kompetencer, de har brug for i fremtidens samfund, som at idéudvikle, kommunikere, tage kritisk stilling og samarbejde.

Derfor arbejder eleverne i Læringshuset med projektbaseret undervisning. Projekter, der går på tværs af fagene, for eksempel dansk, matematik og naturfag, og i Åben Skole samarbejde med virksomheder, foreninger eller andre uden for skolen eller med brug af virkelighedstro værktøjer.

Eleverne eksperimenterer og bygger modeller for at løse en udfordring, samtidig med at de lærer at tænke innovativt og skabe løsninger. I projekterne bruger vi en læringsmodel med stramt styrede arbejdsprocesser, som giver eleverne den nødvendige ramme for arbejdet.

Ved at arbejde med virkelige problemstillinger, hvor elevernes arbejde kan anvendes direkte i samfundet, for eksempel en affaldskampagne, føler eleverne sig hørt, og de får mulighed for at skabe forandringer.

(artiklen fortsætter under billedet)

Fakta fra science-faget

Opsøgende, innovative og løsningsorienterede elever

Læringshusets projektbaserede undervisning giver eleverne troen på egne evner, ejerskab og medansvar for det samfund, de lever i. Ved at arbejde projektbaseret hjælper lærerne og pædagogerne vores børn og unge til at tage stilling. De bliver stillet over for hverdagsrelaterede problemstillinger, de skal forholde sig kritisk til, hvor vi ikke fortæller dem ikke hvad, hvordan og hvorfor. Vi beder dem selv undersøge og analysere, så de selv kommer frem til resultatet.

Mange elever oplever, at det er diffust, hvad der sker ude i samfundet, som de selv er en del af, og de kender ikke arbejdsmarkedet, som de skal ud på efter skolen. Ved at arbejde med virkelige projekter, hvor elevernes resultater kan implementeres direkte i samfundet, føler eleverne sig hørt. De har pludselig en stemme og en mulighed for at påvirke virkeligheden, hvilken uden tvivl er en af de største motivationsfaktorer i den projektbaserede undervisning.

Lærerne og pædagogerne instruerer ikke eleverne i samme grad som før, men agerer en slags stilladsbyggere, der formår at skabe et rum, hvor eleverne kan lære at tilegne sig viden. Det stiller krav til lærernes og pædagogernes evne til at kunne formidle, italesætte, vejlede med mere, og det stiller krav til elevernes evne til at kunne idéudvikle, kommunikere, tage kritisk stilling, samarbejde med mere.

(artiklen fortsætter under billedet)

Elev arbejder i makerspace

Derfor fylder forståelse af læring, feedback på proces og produkt og ikke mindst evaluering af projektforløbet en stor del undervisningen. Vi øver os hele tiden, vi skal acceptere at lave fejl og vi skal lære af tidligere forløb.

I løbet af læringsforløbet kan lærerne og pædagogerne også fokusere på de områder, som de mener, at eleverne har brug for at dygtiggøre sig i, for eksempel at skabe ro, organisere gruppearbejdet, undgå spildtid, udvikle sociale færdigheder eller lignende, så alle elever bliver en del af projektet og opnår mest muligt af undervisningen.

På den måde er Læringshuset med til at skabe selvstændige individer, der evner at reflektere, er opsøgende, tænker innovativt og er løsningsorienterede. Når eleverne afslutter skolen formår de at angribe udfordringer fra forskellige vinkler, og de er i højere grad forberedt til det højteknologiske og foranderlige samfund og arbejdsmarked, der venter.

(artiklen fortsætter under billedet)

Elev optager en video

Elever der tænker kritisk og stiller spørgsmål

Det er vigtigt at eleverne gør sig erfaringer med at sætte spørgsmålstegn, undre sig og forholde sig kritisk til sin omverden i den projektbaserede undervisning. I naturfag har man altid arbejdet undersøgende med tingene, og eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sagtens kan overføres til skolens andre fag, for eksempel dansk og matematik.

(artiklen fortsætter under billedet)

Fakta fra engelsk-faget

Læringsstilen kendt fra naturfagene, hvor eleverne har medindflydelse på, hvilke projekter de vil gå i dybden med, og som har en undersøgende tilgang til forskellige og ofte samfundsrelaterede problematikker, er fordelagtigt i den projektbaserede undervisning i Læringshuset.

For at forstå den verden, vi lever i, hvor vi konfronteres med problematikker som blandt andet global opvarmning, CO2-udslip og fedmeepidemier, så er den undersøgende metode vigtig. Via den undersøgende tilgang får vores børn og unge en forståelse af vores omverden. Eleverne sætter spørgsmålstegn en gang imellem, stopper op og tænker, hvad er det her egentlig for noget. Det kan bruges i alle fagene og eleverne bliver også bedre til at argumentere, når de har brugt tid på at sætte sig ind i noget.

Når lærerne og pædagogerne skubber på med at skabe engagement, nysgerrighed og motivation gennem den projektbaserede undervisning, så følger fagligheden automatisk med. Eleverne får en mere aktiv rolle, hvor de selv får lov, gennem Åben Skole samarbejder med virksomheder, foreninger eller andre uden for skolen eller med brug af virkelighedstro værktøjer.

Desuden er der stor faglig styrke i, at elever underviser andre elever, og at deres projekter bliver synlige for hele skolen også på tværs af årgangene.

(artiklen fortsætter under billedet)

Elever samarbejder i en gruppe

Læringshuset arbejder bevidst på, at få eleverne til at undervise mere end deres lærere og pædagoger. Det kan være ældre elever, der underviser de yngste elever eller en elev i en gruppe, der underviser de andre elever i gruppen. Forskning og erfaring fra andre skoler viser, at den, der lærer mest, er personen, der underviser.

Læringshusets design med store åbne rum og fællesarealer med flere forskellige anvendelsesmuligheder spiller også en stor rolle. Her deler eleverne deres projekter, hænger deres produkter op og gør deres læring synlig for andre, så de små kan blive inspireret af de store og omvendt. På den måde får læringen og overleveringen af læring lov til at blomstre.

(artiklen fortsætter under billedet)

Elev kigger på sit produkt

Aktive elever

Hverdagen i Læringshuset følger det pågældende læringsforløb og de læringsstile, der understøtter forløbet, som eleverne i klassen eller på årgangen er igang med på et hvert givent tidspunkt. Vores børn og unge oplever derfor en dynamisk skoledag med forskellige aktiviteter både i og ude af huset samt bevægelse både indedørs og udendørs. 

Læringshuset er designet med store åbne rum og fællesarealer med flere forskellige anvendelsesmuligheder, herunder værksteder, laboratorier, studier og sportshal, der alle inviterer til aktivitet og bevægelse. Udenfor Læringshuset på de store åbne terrasser på etagerne og på jorden rundt om huset er der lege- og hæng-ud-områder med gode muligheder aktivitet og bevægelse i den friske luft.

Eleverne er desuden ofte ude af huset i løbet af skoledagen, i forbindelse med Åben Skole samarbejdet i den projektbaserede undervisning, og når de gør brug af lokalområdets faciliteter og forskellige anvendelsesmuligheder. Det gælder også i forhold til idrætsundervisningen, hvor de benytter Hedehushallen, Hedehusene idrætspark, Springcenter Nærheden med mere.

(artiklen forsætter under billedet)

Fakta fra idræts-faget

Klar til fremtidens samfund og arbejdsmarked

Fremtidens Skole skal kunne give vores børn og unge den viden og de kompetencer, der gør dem parate til at møde fremtidens udfordringer og bidrage til fremtidens velfærdssamfund.

I Læringshuset tror vi på, at den projektbaserede undervisning er den helt rigtige metode til at imødekomme samfundets hastige udvikling. De færdigheder, eleverne skal tilegne sig i skolen, og som de skal komme ud med, er anderledes end dem, vi har været vant til. De skal lære at lære, fralære og genlære, og de skal i højere grad anvende de færdigheder, der ligger i fagene.

Læringshusets fornemmeste opgave er at forberede eleverne til den virkelige verden, hvor tingene er foranderlige, og intet er som for bare 10 år siden.

(artiklen fortsætter under billedet)

Elev læser på biblioteket

Flere skoler, ikke kun i Høje-Taastrup Kommune, arbejder allerede nu med projektbaseret undervisning i større eller mindre grad, men det er endnu ikke set i så stor skala, som vi gør det i Læringhuset. Det er enestående i Danmark, og vi oplever derfor også stor interesse fra andre skoler både i ind- og udland, som er interesserede i at vide mere. 

Læringshuset er på den måde med til at sætte retningen for, hvordan andre skoler udvikler sig i de kommende år, og hvordan de kan implementere den projektbaserede undervisning i skoledagen.

(artiklen fortsætter under billedet)

Elev laver havearbejde

LEGO Education og Læringshuset

LEGO Education er en af dem, der tror på Læringshuset og den nye måde at tænke læring på. LEGO Education og Høje-Taastrup Kommune har blandt andet haft et tæt samarbejde omkring Læringhusets vision og beskrivelse, læringszoner, læremidler og kompetenceudvikling i ”hands on”-undervisning. 

Søren Thomsen, Director of Educational Content hos LEGO Education udtaler i den forbindelse: ”I fremtidens folkeskole skal elevernes hverdag være fyldt af selvstændigt og projektorienteret arbejde – i tæt samarbejde med det omgivende samfund, lokalt og globalt. Eleverne skal arbejde ”hands on”, eksperimentere og bygge modeller for at løse deres opgaver. De skal lære ved at konstruere ting fra den virkelige verden og på den måde tilegne sig viden. Og skolebyggeriets rum og rammer skal inspirere og understøtte den undervisning, der foregår.” 

”Læring er kreativ af natur. En god læringsproces opstår, når eleverne undres, stiller spørgsmål, skaber, reflekterer og leger sig frem til en løsning for så at undres igen – at fejle er kun en fejl, hvis man ikke lærer af det. Dette mindset ligger tungt i visionen for Læringshuset," afslutter han. 

Med samarbejdet ønsker LEGO Education ikke kun at vidensdele, en stor del af handler også om selv at lære.

Fakta fra dansk-faget
Vi ses i Læringshuset